กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Online Classroom Meeting 1/64 >> (คลิกดู)

วีดีโอการประชุมผู้ปกครอง


แนวปฏิบัติสำหรับครูที่ปรึกษาในการจัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ (แบบรายห้องเรียน)
ส่งข้อมูลรายงานการประชุมผู้ปกครอง >> คลิก

แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ปกครอง >> คลิก

***************************************************

เครือข่ายผู้ปกครองขออนุญาตครับ เนื่องจากโรงเรียนของเรามีการประชุมผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ งานเครือข่ายผู้ปกครองจึงขอความอนุเคราะห์จากครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อ Covid-19 จึงไม่สามารถดำเนินการสรรหาได้ด้วยวิธีการปกติ แต่ด้วยเพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ผู้อำนวยการจึงมีความเห็นให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2564 ทั้งนี้ งานเครือข่ายได้นำเรียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ม.ต้น และ ม.ปลาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ดำเนินการสรรหาเฉพาะระดับชั้น ม. 1 และ 4 ส่วนระดับชั้นอื่นให้ใช้กรรมการชุดเดิมแบบเลื่อนระดับ อนึ่ง คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้น ม. ต้น และ ม.ปลาย ที่ผู้ปกครองที่หมดวาระโดยการย้ายสถานศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาของนักเรียน ทางงานเครือข่ายผู้ปกครองจะดำเนินการสรรหาทดแทนในตำแหน่งที่ว่างเว้นลง เพื่อให้สอดคล้องการสภาพปัจจุบัน

ส่งผลการสรรหาภายในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 วันสุดท้ายของการประชุมผู้ปกครอง

ขอบพระคุณครับ

รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา 2563 >> คลิก

ส่งข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียน (เฉพาะ ม.1 และ ม.4) หรือห้องเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง>> คลิก

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2564 >> (คลิกดู)

งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข