บทความ

งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

รูปภาพ
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564 >> (คลิก) กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 >> (คลิก) คู่มือ "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" (Be Smart Say No To Drugs) สำหรับให้สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ใช้ทำการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา      ~ รูปแบบ E-Book >> (คลิก)     ~ รูปแบบไฟล์ PDF >> (คลิก) วิธีดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข >> (คลิก) คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว >> (คลิก) แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ฯ >> (คลิก) คู่มือการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ >> (คลิก) เอกสารแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ >> (คลิก) การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 >> (คลิก) CATAS System ระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา >> (คลิก) NISPA คู่มือระบบสารสนเทศ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Online Classroom Meeting 1/64 >> (คลิกดู)

รูปภาพ
วีดีโอการประชุมผู้ปกครอง แนวปฏิบัติสำหรับครูที่ปรึกษาในการจัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ (แบบรายห้องเรียน) ส่งข้อมูลรายงานการประชุมผู้ปกครอง  >>  คลิก แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ปกครอง >> คลิก *************************************************** เครือข่ายผู้ปกครอง ขออนุญาตครับ เนื่องจากโรงเรียนของเรามีการประชุมผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ งานเครือข่ายผู้ปกครองจึงขอความอนุเคราะห์จากครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อ Covid-19 จึงไม่สามารถดำเนินการสรรหาได้ด้วยวิธีการปกติ แต่ด้วยเพื่อให้การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ผู้อำนวยการจึงมีความเห็นให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2564 ทั้งนี้ งานเครือข่ายได้นำเรียนคณะกรรมการเครือข่ายผ