งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564 >> (คลิก)

กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 >> (คลิก)

คู่มือ "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" (Be Smart Say No To Drugs) สำหรับให้สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ใช้ทำการสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

   ~ รูปแบบ E-Book >> (คลิก)

   ~ รูปแบบไฟล์ PDF >> (คลิก)

วิธีดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข >> (คลิก)

คู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว >> (คลิก)

แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ฯ >> (คลิก)

คู่มือการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ >> (คลิก)

เอกสารแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (เพื่อนที่ปรึกษา) เพื่อดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ >> (คลิก)

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 >> (คลิก)

CATAS System ระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา >> (คลิก)

NISPA คู่มือระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด >> (คลิก)

การ์ตูนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 (คุณสมองยอดฮีโร่)โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2564 >> (คลิกดู)

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Online Classroom Meeting 1/64 >> (คลิกดู)